Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Η Ευρωπαϊκή ένωση εκφράζει την επιθυμία για δημοσιοποίηση των απορρητων εγγράφων για τα ΑΤΙΑ.

Με μια κίνηση που πιέζει για να γίνουν αποκαλύψεις για τα ΑΤΙΑ (UFO) σε πρωτοφανή κλίμακα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση , ένα ιταλικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, υπέβαλε αίτημα προς το ανώτατο νομοθετικό σώμα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη αποκάλυψη των διαβαθμισμένων απόρρητων εγγράφων των ΑΤΙΑ από 27 κυβερνήσεις που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Παρακάτω είναι ένα απόσπασμα από την υποβολή του.


Γραπτή δήλωση σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό των εγγράφων για τα ΑΤΙΑ (UFO)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
- Έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 179, 180 και 189 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- Έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού.
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1978 στην 33η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναγνώρισε επίσημα τα ΑΤΙΑ (UFO) ως έγκυρο θέμα,
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1993 με ένα ψήφισμα το οποίο καταρτίζει Ιταλός φυσικός Tullio regge και επιδίωκε να επεκταθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ερευνητική αποστολή ήταν τότε ο μοναδικός κρατικός φορέας όπου εξέταζε το φαινόμενο ΑΤΙΑ (το SEPRA, η οποία έχει μετονομαστεί τώρα σε GEIPAN) κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο ,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας έχουν εξετάσει το θέμα των ΑΤΙΑ(UFO) και έχουν καταγγείλει τη συστηματική κάλυψη της παρακολούθησης των πληροφοριών σχετικά με το θέμα,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μελέτη του υλικού που συλλέγονται από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών θα έχουν μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές αποκαλύψεις.
1. Θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία ενός επιστημονικού κέντρου για την ανάλυση και τη διάδοση των επιστημονικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν μέχρι σήμερα από διάφορα ευρωπαϊκά όργανα και τις κυβερνήσεις.
2. Ζητεί τη δημοσιοποίηση των αρχείων σχετικά με τα ΑΤΙΑ(UFO) που πρέπει να ανοίξουν και να αποχαρακτηριστούν από τα κράτη μέλη, παρέχοντας έτσι στο κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πρόσβαση σε όλο το φάσμα των εγγράφων για το θέμα.
3. Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.